top of page

Här kan du läsa om det vanligaste frågorna som uppkommer i arbetet med bostadsrättsföreningar och fastigheter.

Frågor och svar 

Vilket speciellt ansvar har en ordförande i en styrelse i en bostadsrättsförening?

En ordförande i en styrelse har inte större ansvar för de beslut som styrelsen fattar än någon annan ledamot. Ordföranden har däremot ansvar för att arbetet i styrelsen flyter. Ordföranden skall upprätta kallelse med förslag till dagordning till styrelsemötena. Han skall se till att det finns beslutsunderlag i beslutsärenden samt att beslut protokollförs. Tänk på att alla beslut skall protokollföras! Se till att ha en duktig protokollförare, så att alla i styrelsen vet vad som har beslutats och hur beslut följs upp.

01

02

Vad gäller när en bostadsrättshavare vill bygga om sin bostadsrättslägenhet?

Vissa ombyggnadsåtgärder får bostadsrättshavaren inte utföra utan styrelsens tillstånd. Det gäller framförallt ändrade ledningsdragningar samt rivning av bärande väggar. Se till att upprätta rutiner för hur medlemmar ansöker om tillstånd och sprid information om dessa rutiner.

Skicka dina frågor direkt till oss så kontaktar vi dig.

Är det lämpligt att ha ordningsregler i en bostadsrättsförening och vem fattar beslut om sådana regler?
Det är styrelsen som fattar beslut om ordningsreglerna i en förening. Många konflikter i en förening skulle kunna undvikas med hjälp av ordningsföreskrifter. Det är viktigt att reglerna dokumenteras och sprids bland medlemmarna. Reglerna har ju inget självändamål utan syftar till att just undvika eller förebygga konflikter mellan de boende i huset.

03

04

Vad skall en fastighetsägare tänka på inför en ombyggnad av sin fastighet med till exempel ett stambyte
Enligt reglerna i bostadsrättslagen gäller:
Ett beslut om ombyggnad av en fastighet i samband med ett stambyte omfattar nästan alltid dels arbeten inne i byggnadens konstruktion för att byta stammarna dels ombyggnad av våtutrymmen, oftast badrum, i bostadsrätterna. Styrelsen i en bostadsrättsförening kan ensam fatta beslut om själva stambytet men måste ha medlemmarnas godkännande för att få riva och bygga om badrummen i deras lägenheter. Beslut om att föreningen skall åta sig att bygga om badrummen måste fattas på en stämma med minst 2/3 dels majoritet av de närvarande röstande medlemmarna. Om någon medlem röstat mot ombyggnaden av hans badrum, inte deltagit i stämman eller inte är beredd att godkänna stämmobeslutet, måste föreningen ansöka hos hyresnämnden om godkännande av att få bygga om bostadrätternas badrum. Motparter i ett ärende hos hyresnämnden är de medlemmar som inte lämnat sitt uttryckliga godkännande till ombyggnaden. Om stämman inte fattat beslut med nödvändig majoritet, faller hela styrelsens förslag. Mot denna bakgrund är det viktigt att styrelsen för stämman presenterar sitt beslut om stambyte och sitt förslag att renovera badrummen på ett pedagogiskt sätt. Det är min erfarenhet att en styrelse behöver anlita en konsult som är sakkunnig och beställarens ombud gentemot entreprenören som skall genomföra stambytet. Denna sakkunnige måste kunna presentera projektet med stambytet på ett pedagogiskt och förklarande sätt. denna sakkunnige konsult har en otroligt viktig roll under hela ombyggnadstiden.
Enligt reglerna i hyreslagen gäller: En hyresvärd som vill bygga om lägenheterna i sitt hyreshus måste begära ett godkännande av sina hyresgäster. i annat fall måste även denna fastighetsägare ansöka om tillstånd hos hyresnämnden för att få genomföra sina ombyggnadsplaner. Eftersom en hyresvärd som bygger om sitt hus utan hyresgästernas tillstånd riskerar att inte få utnyttja ombyggnaden för att höja hyran under flera år, är det viktigt att han dokumenterar hyresgästernas godkännande. De hyresgäster som inte uttryckligen godkänt ombyggnaden blir motparter i ärendet hos hyresnämnden.

Your details were sent successfully!

  ​​Prima Fastighetsjuridik AB

  Telefon 08-411 69 68

  Mobil 070-686 32 01

  info@primafastighetsjuridik.se

  © 2012 by PRIMA

  bottom of page